NOHRA

 • Coaching enligt NÖHRA – effektivt coachande ledarskap

  Coaching enligt NÖHRA är ett samtal som följer en bestämd struktur som gör samtalet effektivt. Det är ett samtal som sker mellan två samtalspartner där var och en har en klart definierad roll. En är coach och antar ett coachande förhållningssätt (d v s intar ett aktivt lyssnande och ställer kraftfulla frågor). Den andre har rollen av en så kallad coachie d v s är den som blir coachad och bestämmer vad som är ämnet för samtalet.

  NÖHRA modellen kommer från NLP och används som ett komplement till andra färdigheter och verktyg inom ramen för coaching.

  NÖHRA kan beskrivas som:

  • Ett samtal som sker i en tillitsfull anda med en tydlig början och ett tydligt avslut

  • Ett samtal där båda har klart för sig syftet och vad som är önskat resultat

  • Ett samtal som skapar underlag för en handlingsplan och ett åtagande

  • Ett samtal som kräver ett aktivt lyssnande och förmågan att ställa kraftfulla frågor

  De fem stegen i processen:

  N= Nuläge. Här bestäms nuläget. Hur ser situationen ut just nu, den som coachar hjälper den som coachas att belysa situationen ur många synvinklar. Vad är den som coachas egen subjektiva bild/upplevelse och vad är omgivningens bild av nuläget? Konkretisera och tydliggör hur verkligheten ser ut, vad är problematiken, ringa in och borra djupare. Använd hörsel, syn och känsla, HSK för att förstärka bilden för den vi coachar. Fråga hur det känns i det nuläget, vad du hör och vad du ser?

  Ö= Önskat läge Här utforskar man syftet med samtalet, det är den som coachas som bestämmer ämnet för samtalet, utforska vilken riktning man vill att samtalet ska ta, vara eniga om vad som är målet med samtalet. Använd även här hörsel, syn och känsla för den du coachar. Fråga hur det känns i det önskade läget, vad du hör och vad du ser?

  H= Hinder. Ofta hittar vi hinder av olika slag när vi ska genomföra förändringar eller agera på ett nytt sätt. Det kan vara externa hinder, hinder som ligger utanför oss själva. Det kan också vara interna hinder, hinder som vi själva sätter upp inombords. Här ställer vi frågor kring vilka olika hinder som finns.

  R= Resurser.Här utforskar vi vilka resurser som finns till hands. Var kan vi hitta resurser som kan hjälpa till med förändringen? Vem kan agera resurs för att hjälpa till?

  A= Aktiviteter. Utforska vad den som coachas vill bestämma sig för att göra? Ta ställning för, skapa beredskap för att agera i en viss riktning? Utforska ansvaret för att faktiskt agera och sätt lite press genom att säga ”vad är nästa steg? Och när tänker du göra det?)Vilka aktiviteter ska behöver göras, vilka handlingar ska genomföras? Viktigt att också titta på tidsaspekten, alltså när handlingarna ska genomföras.

  TÄNK PÅ! Använd det sätt att ställa frågor som känns bra för dig! Starta med öppna frågor och använd slutna frågor om det behövs för att tydliggöra. Växla mellan öppna och slutna för att föra dialogen framåt. Kom ihåg att det är den som coachas som ska hitta sin lösning.

 • Samtalsmall – enligt NÖHRA
 • • Vad vill du utveckla?

  • Vad mer specifikt vill du att vi pratar om?

  • Berätta om situationen (vad, när, var, hur mycket)

  • Vad har du gjort hittills?

  • Hur är det i nuläget?

  • Hur känns det där du är?

  • Vad ser du för bild?

  • Hör du något?

  • Vad har du lärt dig av det du gjort?

  • Vad är den största utmaningen i detta för dig?

 • • Vad är målet med detta samtal?

  • Vad vill du att vi fokuserar på?

  • Hur är det i det önskade läget?

  • För att du ska vara nöjd med detta samtal när vi har slutat, vad vill du då ha uppnått?

  • Hur känns det i det önskade läget?

  • Vad ser du i det önskade läget?

  • Vad hör du i det önskade läget?

  • Vad gör du annorlunda i det önskade läget?

  • Hur tror du aktiviteten är i det önskade läget?

  • Om du skulle ge detta läge ett namn eller en metafor, vad skulle det kunna vara?

  • Hur kommer det vara när du uppnått ditt mål?

 • • Vad ser du för hinder?

  • Är hindren i det inre eller yttre?

  • Vilka hinder vill du övervinna?

  • Vad har hindrat dig från att nå ditt önskade läge?

  • Hur känns det?

 • • Vad hjälper dig att ta dig till ditt önskade läge?

  • Vilka resurser behöver du för att ta dig förbi hindren?

  • Vad har du sett fungera för andra?

  • Vilket stöd behöver du och från vem? Hur ser du till att du får det stödet?

  • Vad skulle du göra ifall du hade obegränsat med tid/mer resurser?

  • Om du var en person som du ser upp till hur skulle han/hon göra åt det här?

 • • Vilket eller vilka av dina olika alternativ väljer du?

  • Vad skulle du kunna göra för att komma dit du vill?

  • Vad kommer du göra härnäst? När exakt?

  • Skatta på en skala 1-10 sannolikheten med vilken du kommer att genomföra dina åtaganden?

  • Vad blir ditt steg? När gör det?

  • Vad mer skulle du kunna göra? Och vad mer är möjligt?

  • Vad skulle ge det bästa resultat?

 • Jag vill gärna få återkoppling!

  Skriv ned vilket datum du vill ha återkoppling på dina mål och eventuell vidare coachning.

 • Datumformat: DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ